Intranet

La nostra Intranet és un espai on poden accedir les famílies i els professors d’una manera digital per poder tenir un feedback adequat del seguiment de les activitats i dels infants.

Us espai reservat i protegit pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).